Kompatibilita prohlížeče Internet Explorer / Edge Legacy

Zdá se, že používáte zastaralou verzi prohlížeče, stále můžete naše stránky procházet, mohou se však objevit problémy se zobrazením.
Doporučujeme vám aktualizovat váš prohlížeč , abyste mohli plně využívat naše stránky nebo změnit váš internetový prohlížeč .

+420 585 207 276
Search
Close this search box.

Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

Vydání 6

Tyto podmínky se uzavírají mezi:
ACIM JOUANIN (dále jen „společnost“) – 650 rue Vulcain – ZI Nétreville – 27 000 EVREUX
Takový. : +33 (0)232 383 333 – Fax: +33 (0)232 383 830 – E-mail: jouanin@acim-jouanin.fr
A na druhé straně každý kupující jí distribuovaných produktů

VŠEOBECNÉ

Veškerý prodej produktů Společnosti se řídí níže uvedenými všeobecnými podmínkami prodeje.
Pokud kupující neinformuje naši společnost doporučeným dopisem nejpozději do 8 dnů od odeslání potvrzení o přijetí objednávky (tato lhůta je 15 dnů pro kupujícího s bydlištěm v zahraničí), svůj nesouhlas s jedním nebo druhým ustanovení níže, má se za to, že je kupující přijal, bez ohledu na jakákoli opačná ujednání, která se mohou objevit na jeho vlastních dokumentech, a pokud možno s výjimkou účinku předem a výslovně dohodnutých zvláštních podmínek.
Všechny naše výměny lze provádět na všech médiích (písemně, internet, telefon), ale v případě sporu budou mít důkazní hodnotu nad všemi ostatními dokumenty pouze podepsané písemnosti.
Změna poměrů kupujícího, zánik nebo změna společnosti, smrt, nezpůsobilost, právní reorganizace nebo zajišťovací řízení, právní likvidace nebo konkurs, přičemž tento výčet je pouze výčetní a neomezující, nám umožňují zrušit trh nebo požadovat záruky.
Jakákoli služba prováděná Společností tedy znamená bezvýhradný souhlas kupujícího s těmito všeobecnými podmínkami prodeje. Dále se rozumí, že tyto všeobecné podmínky prodeje mohou být přeloženy do jednoho nebo více cizích jazyků. V případě rozporu mezi různými verzemi těchto všeobecných podmínek prodeje má přednost francouzská verze.

PLATNOST CENY

Naše ceny jsou uvedeny v eurech a jsou bez daně. Následně budou navýšeny o sazbu DPH a náklady na dopravu a/nebo balné platné v den objednávky.
Ceny určitých materiálů mohou podléhat revizi v den dodání v závislosti na cenách určitých kovů a měn.
Ceny jakékoli položky, jejíž datum dodání je naplánováno na dobu delší než 1 rok od data přijetí objednávky, mohou být zvýšeny, pokud není z naší strany písemně dohodnuto.

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA

Vzhledem k našim nákladům na správu nelze zaregistrovat žádnou objednávku nižší než 100 eur bez daně. Navíc u trubkových pancéřových prvků, topných patron nebo zařízení z těchto prvků může každá objednávka vyžadující speciální výrobu podléhat minimálnímu množství na produkt.

ČAS DORUČENÍ

Dodávka se provádí:
– přímým dodáním zboží kupujícímu
– v místě uvedeném kupujícím v objednávkovém formuláři
S výjimkou výslovné klauzule, která se objevuje v tomto dokumentu a obsahuje formuli „závazný termín přijat“ nebo „závazný termín přijat“, jsou data a termíny dostupnosti uvedené v potvrzení o přijetí objednávky uvedeny pouze orientačně.
Nemohou být v případě prodlení záminkou pro zrušení objednávky nebo odmítnutí převzetí dodávky.
V případě pozdní dodávky nelze požadovat žádnou náhradu nebo penále, pokud nebyly námi výslovně a písemně akceptovány.
Válka, stávky, epidemie, přerušení dopravy, nedostatek vybavení, incidenty, nehody, zpoždění dodávek našich surovin a obecně všechny klauzule, které by mohly vést k nezaměstnanosti i části naší továrny, jsou prohlášeny za případy vyšší moci, které povolit pozastavení a zpozdit provedení příkazů. Upozorňujeme kupujícího na skutečnost, že není-li výslovně uvedeno jinak, termíny nebo termíny uvedené v tomto dokumentu představují pouze termíny nebo termíny dostupnosti v našich továrnách a nikoli termíny dodání kupujícímu.

PODMÍNKY DOPRAVY

Naše zboží, i když je zasíláno zdarma, vždy cestuje, zejména v případě úplné ztráty, na riziko a nebezpečí příjemce, kterému přísluší v případě poškození nebo nedostatku provést veškeré rezervace u přepravců maximálně do 48 hodin a uplatnit vůči nim veškeré postihy v zákonných lhůtách, přičemž odeslání naší faktury nahradí oznámení o odeslání. V případě totální ztráty nám musí kupující, který chce, abychom intervenovali u přepravců za účelem uplatnění reklamace, zaslat žádost doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí do 15 dnů ode dne obdržení faktury odpovídající dodávka. Náš zásah v tomto případě nepředstavuje z naší strany přijetí rizika přepravy, které zůstává v odpovědnosti kupujícího.

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má pevnou lhůtu 15 dnů ode dne dodání zboží nebo od data prvního předložení či dostupnosti zboží na formulování výhrad, které by odůvodňovaly nesoulad této dodávky s objednávkou. Po této lhůtě nelze uznat žádné smírné nebo právní stížnosti kupujícího.
Díly, které naši zákazníci považují za vadné, nám musí být po upozornění bezplatně vráceny v našich dílnách. Žádné vracení nebudou akceptovány, pokud budou odeslány k vyzvednutí.
V případě, že závěry expertizy o vrácení zařízení naznačují, že zjištěná neshoda souvisí s nedodržením doporučení pro instalaci a/nebo nedodržením pokynů, může tato zpětná vazba vést k nápravě vyúčtování ve výši 75 eur bez daně.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není ve zvláštních podmínkách uvedeno jinak, jsou všechny naše faktury splatné takto:
– 1. obchod, skladový produkt: Platba před odesláním
– Speciálně vyrobený produkt: Platba před uvedením na trh
– Následný obchod: Po schválení naším finančním oddělením, bankovním převodem do 30 dnů od konce měsíce bez slevy.

V souladu s článkem L441-6 obchodního zákoníku vznikne prodlení s platbou, pokud to dodavatel uzná za vhodné, a to od prvního dne prodlení do uplatnění paušální částky za náklady spojené s vymáháním ve výši 40 eur ( evropská směrnice 2011/7 ze dne 16. února 2011, zákon 2012-387 ze dne 22. března 2012 a vyhláška 2012-1115 ze dne 2. října 2012).
Sankce za prodlení splatné od 1. dne prodlení se vypočítávají takto: minimálně sazba ECB zvýšená o 10 bodů, aniž by mohla být nižší než trojnásobek zákonné úrokové sazby. Použitá měsíční sazba je uvedena na našich fakturách.
Jakýkoli spor týkající se námi dodaného zboží nebo jakékoli očekávání dobropisu nemůže být důvodem pro pozdní platbu nebo nezaplacení.
V případě nezaplacení jedné splátky se platba dlužných částek za dodané zboží nebo zboží zbývající k dodání stává okamžitě splatnou.
Jakékoli zpoždění platby bude mít za následek dočasné pozastavení všech dodávek.
Jakýkoli produkt, u kterého byla zahájena realizace (studie, dodávka, výroba), je splatný.

ZÁRUKA

Na naše zařízení je poskytována záruka 6 měsíců ode dne, kdy opustí továrnu, přičemž tato doba může být prodloužena na 12 měsíců v závislosti na produktu.
Písemné oznámení naší společnosti o existenci závad v co nejkratší době určuje výhodu záruky, která je omezena výhradně na dodávku náhradního zařízení za díly uznané našimi odděleními a našimi dílnami za vadné; k formálnímu vyloučení jakékoli náhrady, bez ohledu na dobu trvání opravy nebo narušení požitku, které nese zákazník.
Za související mzdové náklady odpovídá kupující, stejně jako náklady na vrácení. Výměna nebo oprava dílů provedená v rámci záruky nemůže mít za následek její prodloužení.
Záruka se nemůže vztahovat na zařízení přeměněné nebo opravené mimo naše dílny nebo dílny oficiálního prodejce nebo na zařízení obsahující jiné než originální díly. Rovněž se nemůže uplatnit v případě použití pod napětím vyšším než 5 % jmenovitého napětí poskytovaného, opotřebení způsobené nedostatečnou údržbou nebo poškození, které může být způsobeno otřesy, neobratností, nezkušeností kupujícího nebo jeho personálu nebo běžným opotřebením a roztržení.
Naše smluvní záruka v žádném případě nenahrazuje zákonnou záruku, která zavazuje profesionálního prodejce ručit kupujícímu za veškeré vady či skryté vady prodávané věci.
Záruka nemůže za žádných okolností vést k vrácení, vrácení peněz nebo výměně za jiný materiál. Nemůžeme nést odpovědnost za špatnou odolnost materiálů používaných při naší výrobě vůči korozi, pokud to vyplývá z podmínek použití rezistorů.
Stejně tak nemůžeme nést odpovědnost v případě nevhodnosti našich produktů pro aplikaci zákazníka, pokud naše dodávka odpovídá jeho objednávce.
Poradenství, které klientovi poskytujeme a které vychází z našich zkušeností, mu umožňuje lépe definovat jeho potřeby. Je na zákazníkovi, aby na základě dokonalé znalosti podmínek použití našeho zařízení učinil konečnou volbu specifikací produktu.

NÁKLADY NA SBĚR

V případě částečného nebo úplného nezaplacení ceny nebo v případě opožděné platby všech nákladů, nároků, práv a poplatků, které Prodávající Společnosti mohou vzniknout s ohledem nebo z důvodu vymáhání jejího dluhu, by byla splatná výlučná odpovědnost dlužníka, který provede vypořádání, aniž by proti němu bylo třeba vynášet soudní rozhodnutí, a to bez újmy všech ostatních škod.

DOLOŽKA O UDRŽENÍ NÁZVU

Na základě vzájemné dohody mezi stranami a v souladu se zákonem č. 80.335 ze dne 12. května 1980 zůstává dodané zboží majetkem společnosti až do úplného zaplacení faktur.
Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující povinen pojistit zboží proti všem rizikům škody nebo odpovědnosti jím způsobené.
Pouhý podpis kupujícího na dodacím listu zboží znamená plné přijetí této doložky o výhradě vlastnictví.

ULOŽENÍ O JURISDIKCI

Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy, jejího výkladu nebo plnění budou podléhat výhradní jurisdikci obchodního soudu v Paříži, a to i v případě záručního nároku nebo více obhájců. Totéž bude platit zejména pro jakýkoli spor vyplývající z případů plateb směnek nebo účtů vystavených u příležitosti této smlouvy.

TOLERANCE U NENÍ SKLADOVÝCH PRODUKTŮ

Všechny naše produkty jsou prodávány s obvyklými výrobními tolerancemi. Zejména pro výkon je dodržena tolerance plus 5 % mínus 10 % podle platné normy (AFNOR).
V závislosti na specifičnosti našich produktů a kontrolách kvality bohužel riskujeme, že budeme mít možnost dodat trochu jiné množství, než je množství objednané na dodaná množství:
– pro 1 až 5 objednaných kusů: bez změny
– pro 6 až 9 objednaných kusů: +1-0
– pro 10 až 19 objednaných kusů: +2-0
– pro 20 až 49 objednaných kusů: +3-0
– pro 50 až 99 objednaných kusů: +4-0
– pro 100 kusů a více objednaných: +5%-0.
To nemůže odůvodnit jakýkoli nárok kupujícího.

GDPR

V souladu se zákonem ze dne 25. května 2018 máte právo na přístup, opravu, výmaz svých osobních údajů, které můžete uplatnit na adrese uvedené v tomto dokumentu.

ACIM JOUANIN – 650 Rue Vulcain – Průmyslová zóna Nétreville – 27000 EVREUX – FRANCIE
SAS s kapitálem 1 000 000 EUR – APE 2751 Z – RCS Paris B 582 035 671 – DPH EHS: FR34 582 035 671
Siret Evreux: 582 035 671 00079 – Sídlo: 282 rue des Pyrénées, 75020 Paříž, Francie – Sídlo Siret: 582 035 671 00087